Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

5438 d7f5 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
3080 7c4b 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaikropka ikropka

May 21 2015

iampotato
7086 bd98 390
Reposted fromxawery xawery viadiedrunk diedrunk
iampotato
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaIriss Iriss
iampotato
 Książki, której nie warto czytać więcej niż raz, nie warto czytać w ogóle.
— Piotr Adamczyk - Dom tęsknot
Reposted fromIriss Iriss viaquotes quotes
iampotato
Każdego dnia rodzą się nowe kłamstwa. Najgorsze to te, które powtarzamy sobie przed snem. Szepczemy je w ciemności, powtarzając, że jesteśmy szczęśliwi, że on jest szczęśliwy, że możemy się zmienić, albo, że on zmieni zdanie. Wmawiamy sobie, że możemy żyć z własnymi grzechami, że możemy żyć bez niego. Każdej nocy przed snem okłamujemy się w rozpaczliwej nadziei, że rano to wszystko okaże się prawdą.
— Gotowe na wszystko
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
4813 ab96 390

When the catnip kicks in.

Reposted fromwit wit viano-longer-kore no-longer-kore
9527 6ab9 390

silenceforthesoul:

Henri-Pierre Picou - The Passage, c. 1860

3063 6f7b 390

adventuretime-r:

I’m gonna start making more of these – aren’t they cool?

iampotato
2548 e2d0 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viarisky risky
1647 894b 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer
iampotato
pytasz czy ja to przeżyłem
nie
ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
Reposted fromweightless weightless viarisky risky
iampotato
2815 d2c9 390
Reposted fromfoods foods

May 20 2015

iampotato
Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie.
— Władysław Biegański
Reposted frombezsenna bezsenna viakatastrofo katastrofo
The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies.
— Anonymous.  (via bl-ossomed)
Reposted fromorendasophie orendasophie vianiiks niiks
iampotato
7080 0fab 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viarevalie revalie
6606 58ff 390

frenchcockpit:

Oldies mit Manon.

Reposted fromnudes nudes viakatastrofo katastrofo
iampotato
5063 5a15 390
Reposted frombluephoenix bluephoenix viakatastrofo katastrofo
iampotato
0355 72e5 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl